تمامی بلیط های کارگاه ها جدا از بلیط ورودی به فروش می رسند و شما برای ورود به نمایشگاه برای هر روز به بلیط ورودی آن روز احتیاج دارید.
جمعه، 9 فوریه
کارگاه شفا از راه دور رایگان
شنبه، 10 فوریه
گردهمایی شفا
$جلوی درب ورودی 35$، پیش خرید 25
یکشنبه، 11 فوریه
چگونه استرس و دلهره را از خود رها کنید رایگان
دوشنبه، 12 فوریه
فعال سازی چشم سوم و خودشفایی
$جلوی درب ورودی 95$، پیش خرید 75
مهم: تمامی بلیط ها مسطقیما از Conscious Life Expo خریداری می شوند و این وبسایت فاقد از مسئولیت می باشد.
در صورت هرگونه مشکل در هنگام خرید بلیط و یا پس از خرید با خط پشتیبانی LA Conscious Life Expo به شماره
367-5777 (800) 1+ تماس بگیرید.

برای هرگونه سوال درباره تهیه بلیط با یکی از دو شماره زیر تماس بگیرید:

+1 (800) 367-5777
+1 (323) 647-1447
Please make sure to buy a General Admission ticket for each day you'll be attending the expo. Note that workshop tickets are sold separately from the admission tickets.
Friday, Feb. 9th
Learn 5th Dimensional Quantum Distance Healing FREE
Saturday, Feb. 10th
Shamanic Group Healing Event
$25 Earlybird, $35 At The Door
Sunday, Feb. 11th
Overcome Anxiety By Entering Into The 5th Dimension FREE
Monday, Feb. 12th
Third Eye Activation & Awaken the Healer Within
$75 Earlybird, $95 At The Door
Important: All tickets are sold by the Conscious Life Expo.
Please contact LA Conscious Life Expo support line at +1 (800) 367-5777  for any issues you may encounter in the future.

For questions regarding the tickets call either +1 (800) 367-5777 or +1 (323) 647-1447

X